Kaldred Ferieby vandværk bestyrelsens beretning 2023

Bestyrelsen:
Bestyrelsen i Kaldred Ferieby Vandværk fik på generalforsamlingen 2022 ny
sammensætning. Arbejdet og møderne har fungeret rigtig godt og der er opnået
mange resultater og forbedringer til stor glæde for vores 736 aftagere. Bestyrelsen
har afholdt gode og resultatorienterede møder. Der er truffet en del beslutninger
som bestyrelsen nu kan se tilbage på med stor tilfredshed. Der var til alle vores
møder stor lyst til at debattere og snakken gik lystigt.


Indsatsområder.
Der er siden juni 2022 og til nu maj 2023 besluttet og udført en del opgaver på
vandværket. Vi fik udskiftet taget på kontorbygningen, den trængte virkelig. Vi har
fået hævet vores 3 boringer og fået nye pumper i boringerne. Afgjort noget vores
prøvetager Eurofins og vores vandpasser Per kan mærke på deres arbejdsmiljø.
Boringerne er nu i den fineste stand. De gamle pumper har udført et godt stykke
arbejde. De nye pumper er kommet godt fra start og vi har opnået et lavere
elforbrug på de 3 nye pumper. PFAS var noget der kom op i den offentlige debat.
Bestyrelsen besluttede hurtigt at få taget målinger for PFAS mm. Prøverne blev
udtaget flere steder i vores område. Vi fik prøveresultater som klart viste, at det
problem har vi ikke i Kaldred Ferieby Vandværk. Prøveresultater kan ses på
vandværkets hjemmeside. Der er lavet serviceaftale på vores 3 andre pumper inde
på vandværket. Pumperne har fået et stort eftersyn. Der er i perioden lavet flere små
ting som trængte til udbedring. Vi har haft tilsyn fra Kalundborg kommune 2 gange.
Da der kom nye folk på fra kommunen efter 1 tilsyn inviterede formanden til nyt
besøg. Der kom et par opgaver ud af det. De er iværksat nu og kommunen har fået
tilbagemelding på dette. Det blev besluttet, at indkøbe et kvalitetssikringssystem
Tethys. Dette kvalitetssikringssystem modtager vi på prøve i løbet af juni måned.
Formanden har deltaget i flere webinarer i perioden oktober 2022 til april 2023.
Vores vandpasser Per er nu tilmeldt driftskursus og hygiejne kursus i oktober måned
2023 og der er reserveret en plads til formanden også. Når kurserne er taget kan vi
sammen med vores driftsansvarlige Knud sikre en fortsat god drift.


Hjemmesiden:
Bestyrelsen har fået udvidet hjemmesiden løbende og her kan man finde mange
oplysninger. Bestyrelsen anbefaler, at man besøger hjemmesiden og følger med i
nyheder, vandprøver og diverse oplysninger.
Nyhedsbreve:
Bestyrelsen har udsendt nyhedsbreve og det har vi modtaget god respons på.
Nyhedsbrevene kan også findes på hjemmesiden. Vi vil fra bestyrelsen fortsætte
med 2-3 årlige nyhedsbreve.


Driften.
Driften har haft et travlt år. Vores vandpasser Per har virkelig haft travlt. 2 større
vandbrud havde vi. Det største på Lizzivej lukkede vores forsyning 4-5 timer. Her kom
hurtigt sms besked ud og Facebook blev taget i brug også. Der blev meldt tilbage til
alle som havde henvendt sig om manglende vand. Dette modtog bestyrelsen god
respons på. Bestyrelsen vil anbefale alle, at tilslutte sig vores varsling på sms. Lige nu
er 232 husstande ikke tilmeldt. Der har været reparation på et par stophaner og alle
stophaner virker nu som de skal. Et enkelt sted har vi fået flyttet et dæksel fra
midten af en vej og ind i skel. Der var desværre en del der havde glemt, at få lukket
for vandet inden de tog hjem. Der var derfor et par overraskelser da de kom tilbage
til deres huse. De fik hurtigt hjælp. Flere ringede til vandpasseren Per og bad ham
kigge forbi deres hus om alt var ok. Det gjorde Per og det viser, at vores nyhedsbreve
virker. Dialog med vores mange aftagere er i den grad i topform.


Brandhaner:
Der blev på generalforsamlingen i 2021-2022 spurgt ind til vores brandhaner.
Bestyrelsen har henvendt sig til Kalundborg kommune over flere gange. Nu har vi så
fået denne melding.
Beredskabet for Vestsjælland har netop sendt os besked om, at alle brandhaner i
deres område er vurderet og kortlagt. Der skal fremover kun benyttes 44. Resten skal
nedtages og det er Kalundborg kommune der skal stå for den opgave og regning.
Bestyrelsen er blevet spurgt om, at alle brandhaner i Kaldred Ferieby Vandværks
område skal nedtages. De skal nemlig ikke længere benyttes, de er for små. Det er
besluttet i bestyrelsen, at vi efter råd fra Knud (vores driftsansvarlige) beholder en
brandhane. Det kan give mening at have den mulighed. Vandværket vil herefter have
vedligeholdelsen af denne ene brandhane.


Vandmålere:
Det er besluttet at udskifte alle 736 vandmålere. De gamle er ved at være udtjente.
Derfor vil der inden længe blive bestilt udskiftning i 2 etaper. Dette vil give alle en ny
mulighed for selv at overvåge sit vandforbrug og dermed undgå vandspild og en
dertil hørende stor regning. Der er der jo en del der har prøvet at sidde med en stor
efterregning (2022 12 aftagere). Den nye løsning vil give en brugerbetaling på
kr.25,00 om året til det telekort der vil sidde i måleren. Dette spørgsmål kommer til
afstemning på generalforsamlingen 2023. Med de nye målere vil vores vandpasser
Per få et dagligt overblik på eventuelt spild og dermed kan der sættes hurtigt ind.


Ringlinjen:
Ringlinjen er testet af. Eskebjerg Enghave havde et kabelbrud på deres
kommunikationslinje. Det er aftalt, at ringlinjen testes en gang årligt. Alt virkede som
det skulle. Vores vandpasser Per vil sikre, at dette aftales med Eskebjerg Enghave.


Strømforsyning på vandværket:
Forsyningssikkerhed har i flere omgange været drøftet i bestyrelsen. Der har været
drøftet generator og pris på denne løsning er indhentet. Det er besluttet, efter flere
drøftelser at der ikke indkøbes generator. Bestyrelsen har drøftet udfordringer med
at kunne opbevare diesel og udfordringer med at opstarte generator jævnligt og de
omkostninger der er forbundet med anskaffelse og drift. Drøftelsen genoptages hvis
det på et senere tidspunkt er relevant i forhold til forsyningssikkerhed. Vi har haft en
enkelt strømafbrydelse på vandværket. Det var Fibia der gravede et kabel over i
forbindelse med at de nedlagde fiberforbindelse i området. El forbindelse blev
hurtigt genoprettet.


Indvindingstilladelse:
Bestyrelsen har besluttet at igangsætte ansøgning om en større indvinding. Der er
mere gang i forbruget og med de mange ejerskifter vi har set, er der kommet nye
familier til og med det, et større forbrug. Mange nye ejere med andre vaner giver
større forbrug. Derfor ansøges der snarest muligt om større indvinding. Dejligt med
gang i vores område.


Deponi af penge på skattekontoen:
Bestyrelsen besluttede efter sidste generalforsamling, at deponere en million på
skattekontoen (anbefaling fra uvildig revisor Beierholm). Dette ville gøre vi ikke
skulle betale for, at have penge i banken. Mange benyttede sig af denne mulighed og
det gjorde at ordningen blev ændret af SKAT. Pengene kom derfor retur sidst på året
2022.


Samarbejdspartnere og leverandører:
Vi har også i det seneste år 2022 haft et godt samarbejde med vores leverandører og
samarbejdspartnere.


Økonomi og Takster:
Taksterne anbefales at fortsætte uændret i 2024. Dog med den ændring på kr.25,00
så forhåbentlig vedtages senere på generalforsamlingen.
Vandværket har en god økonomi og derfor ændres taksterne ikke, vi tager lidt fra
formuen og sikrer en fortsat stabil og økonomisk drift.


Råstof indvinding og motorvej til Kalundborg:
Bestyrelsen har modtaget høring på begge projekter og har afgivet svar. Vi har
modtaget svar efterfølgende fra Kalundborg Kommune. Vores bekymringer er der
ikke grund til. Dette har vi taget til efterretning i bestyrelsen.


Bestyrelsen Kaldred Ferieby Vandværk Maj 2023

Andre nyheder